Środa, 5 października 2022Imieniny: Igor, Placyd, Apolinary

Koło Łowieckie ,,Cietrzew” w Kleszczelach

Data założenia: 25 maja 1946 r.
Założyciele koła: Artem Krawczuk, Mikołaj Dmitruk, Antoni Wierzba, Aleksander Kazimieruk, Michał Kaczko, Jan Gilewicz, Mikołaj Żukowski, Aleksander Łuszczyński, Paweł Tomczuk, Mikołaj Rydz, Naum Mak, Pantalejmon Dobosz, Parfien Troc.
   W chwili założenia koło liczyło 13 członków, przyjmując nazwę ,,ŁOŚ”.
Pierwszym prezesem został kol. Artem Krawczuk, łowczym kol. Mikołaj Dmitruk, sekretarzem kol. Antoni Wierzba.
Koło prowadziło wówczas działalność łowiecką na obszarze 3 obwodów o łącznej powierzchni 25 100 ha. Na jednego myśliwego przypadało 1900 ha. Ze względu na zbyt rozległy teren koło zrzekło się jednego obwodu, pozostając przy obw. nr 134 i 135, gospodarując na pow. 14 500 ha.
   W roku 1950 koło zmieniło nazwę i siedzibę.Z miejscowości Saki przeniesione zostało do Kleszczel.Nową nazwę ,,CIETRZEW” wzięło od gatunku ptaka występującego na terenie jego obwodów, który od dawna przyciąga ludzi zainteresowanych ich tematyką. W roku 1960 uchwalono statut koła zatwierdzony przez Zarząd Wojewódzki PZŁ w Białymstoku. W tym czasie koło liczyło 14 członków. W okresie tym prezesem koła był kol. Michał Adamiec, łowczym kol. Mikołaj Dmitruk, sekretarzem kol. Jerzy Kostko, skarbnikiem kol. Adam Wesołowski. W latach 1960 do 1990 prezesami koła byli koledzy Michał Adamiec, Mikołaj Kułaj, Janusz Goluchowski, łowczymi byli koledzy Mikołaj Dmitruk, Mikołaj Bachmat, Bazyl Ostapczuk.
W okresie tym dzierżawione obwody bogate były w zające kuropatwy, kaczki, cietrzewie, dziki, sarny i jelenie. Występowały również wilki, rysie i łosie.
W latach 80-tych koło wybudowało 3 zbiorniki wodne w ur. ,,Klebanka” gmina Kleszczele. W chwili obecnej służą jako zbiorniki p.pożarowe i wodopoje dla zwierzyny leśnej. W okresie tym podejmowano próby zasiedlenia łowiska bażantami. Zakupione w kolejnych latach bażanty przetrzymywano w dwóch wybudowanych przez myśliwych wolierach, a następnie wypuszczano w łowisko. Ze względu na dużą ilość drapieżników jak i działania w osamotnieniu, bez pomocy sąsiednich kół dalszych prób zaniechano. W latach 80-tych koło organizowało polowania dewizowe na cietrzewie, kuropatwy i rogacze. Jeśli chodzi o strukturę tych polowań w zasadzie nic się nie zmieniło do lat obecnych, jedynie objęto ochroną łosia czy wilka lub wprowadzono zakaz w kole polowań na zające, cietrzewie czy kuropatwy ( ze względu na małą liczebność).
    W roku 1990 Walne Zgromadzenie Koła wybrało zarząd koła w składzie: Mikołaj Młodzianowski – prezes koła, Eugeniusz Adamiec – łowczy koła, Eugeniusz Sawicki – sekretarz, Grzegorz Borona – skarbnik, Piotr Młodzianowski – członek.
Zarząd w wyżej wymienionym składzie przy poparciu członków koła podjął szereg działań inwestycyjnych w celu wzbogacenia bazy koła.
W roku 1993 zakupiono ciągnik MTZ wraz z towarzyszącym osprzętem do zagospodarowywania poletek łowieckich, do przewozu naganki na polowaniach zbiorowych i odłowach zajęcy.
W tym samym roku koło zakupiło działkę na terenie wsi Suchowolce w ur. ,,Bagno” o powierzchni 9,02 ha z przeznaczeniem na budowę zbiornika wodnego. Przy użyciu ciężkiego sprzętu wykopano zbiornik wodny o pow. około 3,00 ha. Do połowy 1994 roku otoczenie zbiornika zagospodarowano, zbiornik zarybiono, wybudowano wiatę – obiekt oddano do użytku społeczności myśliwskiej. W roku 1999 obok istniejącego zbiornika wykonano nowy zbiornik o pow,0,50 ha i zagospodarowano jak poprzedni. Poprzez zagospodarowanie obiektu – coroczne zarybianie, obsadzanie drzewami i krzewami, budowa wkomponowanej w otoczenie wiaty ze stołami, miejsce na ognisko stworzono niezwykle istotne do dziś miejsce rekreacyjne na terenie koła. Ponieważ już od chwili otwarcia zbiornika „Bagno”, staje się ono miejscem spotkań i rekreacji członków koła i odwiedzających myśliwych. To tu odbywają się coroczne zawody wędkarskie koła, otwarcie sezonu polowań zbiorowych - rozpoczynające się polowaniem na kaczki, czy też wszelkie uroczystości koła, jubileusze. Dla szerokiej rzeszy myśliwych oraz i rodzin i przyjaciół – wędkowanie staje się drugą, a niejednokrotnie pierwszą pasją spędzania czasu wolnego na tym obiekcie.
   Sukces związany z zakończeniem i oddanie do użytku zbiornika wodnego „Bagno” rodzi pomysł nowej inicjatywy – budowy strzelnicy myśliwskiej koła. Bardzo niewiele kół łowieckich na terenie kraju, posiada swój własny obiekt, jakim jest strzelnica myśliwska. W roku 1996 koło zakupiło działkę po byłym wyrobisku pokopalnianym kruszywa na terenie wsi Dobrowoda o pow. 6,50 ha. Na zakupionej działce urządzono strzelnicę myśliwską, którą oddano do użytku w 1997 roku. Do chwili obecnej służy nie tylko myśliwym KŁ „Cietrzew” ale także kolegom z kół sąsiednich lub przedstawicielom służb granicznych czy więziennych. Corocznie na terenie strzelnicy organizowane są zawody strzeleckie koła oraz jest to doskonałe miejsce do przestrzeliwania broni czy też poprawy celności zarówno członkom koła, jak też myśliwym dewizowym. 
    Poza wymienionymi inwestycjami myśliwi koła w ciągu kilkunastu ostatnich lat wybudowali przy wsparciu finansowym koła łącznie 53 karmniki i paśniki, 2 szopopaśniki po jednym w dzierżawionych obwodach oraz 19 ambon.
    Inicjatywą koła była również organizacja corocznych bali karnawałowych dl członków koła oraz i przyjaciół i rodzin, które to rozpoczynają każdy kolejny rok w istnieniu KŁ „Cietrzew” w Kleszczelach.
    W roku 2000 Walne Zgromadzenie Członków Koła wybrało zarząd w składzie: prezes koła kol. Mikołaj Młodzianowski, łowczy kol. Eugeniusz Adamiec, sekretarz kol. Eugeniusz Sawicki, skarbnik kol. Grzegorz Borona, człnek kol. Andrzej Omelianowicz. Był to dwu kadencyjny zarząd koła w w/w składzie. Praca zarządu była kontynuacją podjętych przez Walne Zgromadzenie Koła uchwał.
   W 2006 roku w związku z obchodami 60 rocznicy powstania koła, Kapituła Odznaczeń Łowieckich nadała kol. Mikołajowi Młodzianowskiemu złoty Medal Zasługi Łowieckiej. Koledzy Eugeniusz Adamiec, Eugeniusz Sawicki, Grzegorz Borona odznaczeni zostali Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej.
    Dnia 23.05.2010 roku Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków K. Ł. ,,CIETRZEW” w Kleszczelach wybrało nowy zarząd koła w składzie:
prezes koła – kol. Eugeniusz Sawicki, łowczy koła – kol. Eugeniusz Adamiec, sekretarz – kol. Andrzej Omelianowicz –, skarbnik – kol. Kazimieruk Michał, zastępca łowczego – kol. Janusz Polak.

Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Koła wskazano zakres zadań do realizacji na najbliższą kadencję nowo wybranemu zarządowi. Są to:

 • Prowadzenie właściwej gospodarki łowieckiej na dzierżawionych obwodach.

 • Właściwa, 100% realizacja planów hodowlanych,

 • Podnoszenie umiejętności strzeleckich poprzez organizację zawodów strzeleckich,

 • Coroczne przestrzelanie broni myśliwskiej,

 • Zgodnie z tradycją organizowanie polowań hubertowskich,

 • Organizacja uroczystego rozpoczęcia i zakończenia polowań zbiorowych i dewizowych,

 • Organizacja uroczystości związanej z 65-leciem powstania KŁ ,,Cietrzew” w 2011 roku,

 • Organizacja corocznych zawodów wędkarskich w ur. ,,Bagno”,

 • Podjęcie działań w celu zasiedlenia i zasilenia istniejącego stada kuropatw oraz zajęcy w dzierżawionych obwodach,

 • Podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia drapieżników w dzierżawionych obwodach łowieckich,

 • Organizacja zgodnie z tradycją wieczorków myśliwskich.

     Każdego roku zakładane są poletka łowieckie na pow. około 12 ha. Część z nich to pasy zaporowe. Na poletkach sadzone są ziemniaki, siane zboża do częściowego zbioru i do skarmiania w okresie jesienno-zimowym. Przyczynia się to do wzbogacenia obwodów w odpowiednią ilość urozmaiconej karmy, a tym samym zmniejszenia ilości szkód łowieckich.
   Dla prowadzenia prawidłowej gospodarki łowieckiej na dzierżawionych obwodach koło pozyskuje fundusze ze sprzedaży tusz pozyskanej zwierzyny grubej, corocznie organizowanych polowań dewizowych na rogacze oraz dopłat rolno-środowiskowych.


W październiku polujemy na:
Jelenie szlachetne:
byki, łanie i cielęta
Jelenie sika:
byki, łanie i cielęta
Daniele:
byki, łanie i cielęta
 

Całość >>


Źródło: http://www.pzlow.pl